Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Metni Lansman Toplantısı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Metni Lansman Toplantısı

28 Kas 2022

‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle birlikte; tüm farklılıklarımızla, vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa ve hukuksuzluğa maruz kalmadığı, herkesin kendini birinci sınıf bir yurttaş olarak hissettiği özgürlükçü demokratik Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz’

Bugün Bilkent Otel’de gerçekleştirilen lansman toplantısı ile Altılı Masa’nın ‘Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu’nun’ dokuz ay süren çalışmasının ardından “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi” metni kamuoyu ile paylaşıldı. Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, “Yasama” bölümünde hazırlanan değişiklik önerilerini paylaşan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, konuşmasına şu ifadelerle başladı:

“Yarının Türkiye’sinde, demokrasimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni güçlendirmek, temsil yeteneğini artırmak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevlerini en etkili şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Anayasa’da önemli değişiklik önerileri hazırladık.”

Yeneroğlu, ‘Yasama’ bölümünde hazırlanan değişiklik önerilerini beş başlıkta aktardı:

‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden yolları demokratikleştireceğiz’

“Meclisin temsil gücünü arttırabilmek amacıyla seçim barajını %3’e düşüreceğiz. Siyasi partiler hakkındaki yaptırım hükümlerini Avrupa Konseyi standartları ışığında değiştirecek, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi parti hürriyetini güçlendireceğiz. Diasporanın doğrudan mecliste temsil edilmesini sağlayacağız. Anayasanın 76. maddesinde yaptığımız değişiklikle, affa uğramış olsalar bile “cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama, edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilmelerini engelleyeceğiz.”

‘Yasama bağışıklığını güçlendireceğiz’

“Dokunulmazlıkların kaldırılması için üye tamsayının salt çoğunluğunu gerekli kılacağız. Yasama dokunulmazlığının istisnaları bakımından belirsizliğe yol açan keyfi uygulamaların önüne geçeceğiz. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme nedeniyle düşmesini, bireysel başvuru yoluna gidilmesi halinde, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararına kadar bekletileceğini açıkça düzenleyeceğiz.”

‘Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz’

“Bu başlıkta birçok düzenlemeyi üzerinde çalıştığımız meclis içtüzüğünde işleyeceğiz. Anayasa’da ise milletlerarası andlaşmalardan geri çekilmenin Meclisin asli yetkisi olduğunu güvence altına alacağız. Böylece Cumhurbaşkanı, milletlerarası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek. Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisini, yetki kanununa dayanması ve temel hak ve hürriyetlerin kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği şartıyla kabul ediyoruz. Bakanlıkların, kamu idareleri ve kamu tüzel kişilerinin kanun hükmünde kararnameyle kurulması ve kaldırılması uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine son verecek, bu yetkiyi geri gönderme yetkisi ile sınırlayacağız. Geri gönderilen kanunlar, Meclis tarafından basit çoğunlukla aynen kabul edilebilecek.”

‘Meclis’in denetim yetkisini güçlendireceğiz’

“Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için hükümete hesap sorulabilmesini sağlayacak araçları artırıp etkili kılacağız. Hükümet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru verme yetkisini tesis edeceğiz. Bu yenilikle, Bakanlar Kurulu aleyhine verilen güvensizlik önergelerine yeni Başbakanın isminin eklenmesini zorunlu kılacağız. Böylece meclis, istikrarın gereği olarak ancak yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükümeti düşürebilecektir. Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili suçlarından dolayı hesap vermeleri amacıyla meclis soruşturmasını kapsamlı bir şekilde düzenleyeceğiz. Başbakan ve bakanlar hakkında görevine ilişkin suç işlediği iddiasıyla soruşturma önergesi verilebilmesi için gerekli çoğunluğu indirerek denetimi kolaylaştıracağız. Bir yasama yılında en az 20 gün gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini açıkça düzenleyeceğiz. TBMM’nin denetim araçlarından meclis araştırmasını ‘herkesin Meclis Araştırma Komisyonunun davetine uymak zorunda olduğu’ ifadesiyle etkili bir hale getireceğiz.”

‘Parlamentoların tarihsel bir kazanımı olan bütçe hakkının devredilmezliği ilkesini tesis edeceğiz’

“Vatandaşlarımızdan toplanan vergilerin nasıl harcandığının etkili bir şekilde denetlenebilmesi için Meclis’in bütçe hakkını, Meclis’in devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olarak düzenleyeceğiz. Meclis bünyesinde Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Komisyonu’nun Başkanı ana muhalefet partisinden olmasını Anayasada açıkça düzenleyeceğiz.”

‘Hedefimiz sadece anayasalı bir devleti değil, anayasal devleti tesis etmek’

“Bugün Türkiye anayasal düzen dışında tamamıyla keyfi olarak otoriter bir anlayışla yönetilmektedir. Artık kanun devleti vasfından bile çok uzağız. Bu durumda Türkiye’nin demokratları olarak, bizlerin en büyük sorumluluğu; yarınlarımızın demokratik, çoğulcu, adil ve özgür Türkiye’sini hep birlikte inşa ederken, sadece bu kötü sistemi değil, bu kötü sistemle birlikte baskıcı, tek tipçi, otoriter zihniyete de son vermektir. Hedefimiz sadece anayasalı bir devleti değil, anayasal devleti tesis etmektir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle birlikte; tüm farklılıklarımızla, vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa ve hukuksuzluğa maruz kalmadığı, herkesin kendini birinci sınıf bir yurttaş olarak hissettiği özgürlükçü demokratik Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.”

Konuşma Metninin Tamamı: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Tanıtım Toplantısı Konuşma Metni

Anayasa Değişikliği Önerisi Metni: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi Metni

  • İLGİLİ ETİKET:
  • #ALTILI MASA
  • #HUKUK
  • #ADALET
  • #ANAYASA
  • #YASAMA
  • #YÜRÜTME
  • #YARGI
  • #KAMU YÖNETIMI
  • #TEMEL HAKLAR

SONRAKİ HABER

2020 KPSS Mağduru Öğretmen Adayları Hk. Soru Önergesi

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar

28 Kas 2022